Tietosuojaseloste

Yksityisyydensuojasi on meille tärkeää
Diakoniasäätiö Foibe ja sen tytäryhtiöt noudattavat kaikessa toiminnassaan voimassa olevaa henkilötietojen käsittelyyn liittyvää lainsäädäntöä. Tällä sivulla annamme kokonaiskuvan, miten käsittelemme henkilötietojasi Foibe-konsernissa.

Rekisterinpitäjä
Foibe Oy/ Diakoniasäätiö Foibe käsittelee palvelutoiminnassaan henkilötietoja pääsääntöisesti ko. palvelujen lakisääteisten järjestämisvelvollisten tahojen lukuun (esim. kunta, KELA). Asuntojen vuokraustoiminnassa, osin kotipalveluissa ja ravintolatoiminnassa on Diakoniasäätiö Foibe/ Foibe Oy henkilötietolain 3§:n tarkoittama rekisterinpitäjä.

Yleistä
Keräämme ja käsittelemme ainoastaan tiettyä käyttötarkoitusta varten välttämättömiä henkilötietoja. Tietojesi kerääminen ja käsittely tehdään aina tiettyyn määritettyyn käyttötarkoitukseen. Tietojen säilytysajat perustuvat pääosin olemassa olevaan erityislainsäädäntöön, kuten sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen potilasasiakirjoista (289/2009) ja lakiin sosiaalihuollon asiakasasiakirjoista (254/2015). Henkilötietoihin sovelletaan salassapitovelvollisuutta ja niitä käsitellään aina luottamuksellisesti.

Miksi
Käsittelemme henkilötietojasi, jotta voimme tarjota palvelujamme ja täyttääksemme laadukkaan asiakassuhteen tarpeet ja velvoitteet. Keräämme, säilytämme ja käytämme asiakkaita koskevia tietoja asiakkaan tunnistamista ja yksilöintiä varten sekä viranomaisille tapahtuvaa lakiin perustuvaa raportointia varten. Työnhakijoiden osalta keräämme tietoja hakuprosessin tarpeisiin. Työntekijöiden osalta keräämme tietoja, jotta voimme hoitaa työnantajan työsuhteeseen liittyvät velvoitteet.
 
Mitä henkilötietoja keräämme ja käsittelemme
Keräämme ja käsittelemme sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden tuottamisessa palveluiden lakisääteisten tai muutoin palveluiden järjestämisvelvollisten määrittämiä tietoja. Keräämme ja käsittelemme henkilötietoja myös oman toimintamme toteuttamiseksi, kuten esim. hallinnollisten toimintojen suorittamiseksi ja ohjaamiseksi.
 
Kenelle luovutamme henkilötietojasi
Henkilötietojasi luovutetaan ainoastaan laissa määriteltyjen rajojen tai velvoitteiden mukaisesti. Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille, esimerkiksi Valviralle tai Kelalle. Tietojen luovuttaminen perustuu aina lakiin, viranomaisohjeistukseen tai henkilörekisterin käyttötarkoituksen kannalta olennaisille tahoille, kuten tilitoimistolle, pankille, verottajalle tai muille viranomaiselle. Mikäli kerätyt henkilötiedot kuuluvat järjestämisvelvolliselle, kuten kunnalle (rekisterinpitäjä) ei Diakoniasäätiö Foibe / Foibe Oy voi rajoittaa näiden tietojen luovuttamista rekisterinpitäjälle.
 
Mitkä ovat oikeutesi
Sinulla on oikeus tietää, onko tietojasi käsitelty rekisterinpitäjän toimesta sekä oikeus saada jäljennös henkilötiedoistasi. Sinulla on oikeus pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot. Tiedon virheellisyyttä arvioitaessa, merkitsevää on onko tieto käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellistä tai tarpeetonta. Sinulla on oikeus tietojen poistamiseen, ellei tietojen käsittely perustu lakiin tai muihin velvoittaviin määräyksiin. 
 
Mihin voit ottaa yhteyttä
Henkilörekistereihin tai rekisteröityjen oikeuksiin liittyvissä asioissa voit ottaa yhteyttä Diakoniasäätiö Foiben/Foibe Oy:n tietosuojavastaavaan.
Sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluihin liittyvien asiakas- ja potilastietojen osalta ole yhteydessä oman kotikuntasi sosiaali- ja terveystoimeen. 

Yhteystiedot
Foibe Oy
Tietosuojavastaava
Sairaalakatu 7, 01400 Vantaa
tietosuojavastaava@foibekartano.fi